Velká novela zákona o zadávání veřejných zakázek

Legal Alert_ZVVZ

Poslanecká sněmovna schválila dne 24.3.2023 novelu zákona o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb., dále jen „ZZVZ“). Legislativní proces nyní bude pokračovat v Senátu. Projednávaná novela je v pořadí již desátou změnou ZZVZ, poprvé se však jedná o novelizaci komplexní. Účinnost novelizace je nově navržena na 30 dnů po publikaci ve Sbírce zákonů. Pokud Senát novelizaci schválí, lze předpokládat, že novela by mohla nabýt účinnosti na přelomu měsíců května a června tohoto roku. Hlavním smyslem navrhované úpravy je odstranění nedostatků transpozice unijních zadávacích směrnic vytýkaných České republice Evropskou komisí. Dále má novela za cíl snížení administrativního zatížení na straně zadavatelů i dodavatelů, odstranění nepřiměřené přísnosti některých pravidel, vyjasnění výkladových nejasností a v neposlední řadě také odstranění legislativně technických nedostatků textu ZZVZ. V přiloženém Legal Alertu si dovolujeme shrnout některé konkrétní změny, které novela přináší: