Příspěvky státu na mzdy (tzv. Kurzarbeit) a jak je využít

PŘÍSPĚVKY STÁTU NA MZDY (TZV. KURZARBEIT) A JAK JE VYUŽÍT
dle stavu ke dni 31. 3. 2020


1. CO ZNAMENÁ KURZAIRBEIT V RÁMCI PROGRAMU MPSV ANTIVIRUS
Vláda ČR schválila dne 31. 3. 2020 přepracovaný balíček v rámci programu na ochranu zaměstnanosti Antivirus, který umožní firmám pokrýt část mzdových nároků zaměstnanců z veřejných prostředků.
Program Antivirus představuje soubor opatření, která lze souhrnně nazvat jako tzv. kurzarbeit („zkrácená práce“) a která vytváří systém státní podpory spočívající v kompenzaci nákladů vynaložených zaměstnavatelem na mzdy zaměstnanců po dobu, po kterou zaměstnanci nejsou schopni z vyjmenovaných důvodů vykonávat práci.


2. OKRUH SITUACÍ, NA KTERÉ KURZARBEIT DLE PROGRAMU ANTIVIRUS DOPADÁ A VÝŠE STÁTNÍNHO PŘÍSPĚVKU
Program Antivirus byl představen již minulý týden, během včerejšího a dnešního dne však doznal finálních změn. V nové zjednodušené podobě zahrnuje pouze 2 režimy, při jejichž naplnění má zaměstnavatel právo požádat o státní příspěvek na vyplacenou náhradu mzdy.
O kompenzaci budou moci požádat zaměstnavatelé, kteří museli postavit zaměstnance na překážku v práci v důsledku COVID-19 pro některý z níže uvedených důvodů:
Režim A: Překážka v práci na straně zaměstnavatele z důvodu povinnosti uzavřít či omezit provoz na základě nařízení vlády / Zaměstnanci byla nařízena karanténa


PŘEDPOKLAD:
• Zaměstnanci vyplacena náhrada mzda ve výši 100 % průměrného výdělku (uzavření nebo omezení provozu)
• Zaměstnanci vyplacena náhrada mzda ve výši 60 % průměrného výdělku (karanténa)

KOMPENZACE: Státní příspěvek zaměstnavatelům ve výši 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů
Došlo-li k dočasnému uzavření či omezení provozu zaměstnavatele v důsledku mimořádných opatření vlády, a zaměstnavatel nemá pro zaměstnance z tohoto důvodu práci, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele, za kterou náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 100 %.
Stát poskytne příspěvek těm zaměstnavatelům, kteří patří mezi odvětví vyjmenovaná ve vládním nařízení o povinném uzavření provozu, tedy například provozovatelům restaurací, obchodů s oblečením, posiloven, kadeřnictví atd.
Výše státního příspěvku činí 80 % ze skutečně vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů. Příspěvek bude poskytnut pouze v případě, že zaměstnanec nepracuje
2/3 („je doma na překážkách v práci ze strany zaměstnavatele“) a zaměstnavatel mu skutečně vyplatí zaměstnanci náhradu mzdy ve výši 100 %.
V druhém případě zaměstnance, který má lékařem nebo hygienickou stanicí nařízenou karanténu (nikoli z vlastního rozhodnutí nebo rozhodnutí zaměstnavatele) a pobírá náhradu mzdy ve výši 60 % (tedy ve stejné výši jako v případě pracovní neschopnosti), stát poskytne zaměstnavateli státní příspěvek ve výši 80 % z takto vyplacené náhrady mzdy.
Režim B: Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele vyplývající z hospodářských potíží způsobených šířením koronaviru (tzv. související hospodářské potíže)

PŘEDPOKLAD:
• Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku
• Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku
• Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku

KOMPENZACE: Státní příspěvek zaměstnavatelům ve výši 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů
Jiné překážky v práci v souvislosti se šířením koronaviru představují například nedostatku vstupů, které zaměstnavatel potřebuje ke své činnosti (např. přerušení dodávek součástek nebo surovin, které jsou potřebné k další výrobě), pokles poptávky po zboží nebo službách nabízených zaměstnavatelem či jiné obdobné situace, které jsou příčinou toho, že zaměstnavatel nemůže přidělovat svým zaměstnancům práci ve sjednaném rozsahu.
Zaměstnanci jsou za těchto podmínek buď nuceni zůstat doma, jsou jim omezeny pracovní směny či je vyhlášena na příslušném pracovišti částečná nezaměstnanost. Zaměstnavatel v těchto případech vyplácí zaměstnancům náhradu mzdy ve výši od 60 % do 100 % jejich průměrného výdělku s ohledem na typ překážky v práci na straně zaměstnavatele a způsob jejího řešení.
Ve výše uvedených případech stát vyplatí zaměstnavatelům státní příspěvek ve výši 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů.
Společným znakem všech režimů je, že kompenzace bude poskytována pouze ve vztahu k náhradám mzdy skutečně vyplaceným zaměstnancům po dobu trvání překážek v práci, tj. za tu část mzdy, která bude zaměstnancům vyplacena „za dobu sezení doma“. Příspěvkem nebude možné kompenzovat mzdu „pracujících“ zaměstnanců. Za část pracovní doby, kterou zaměstnanci skutečně odpracují, náleží zaměstnancům standardní mzda placená zaměstnavatelem. Pokud zaměstnanec část své pracovní doby pracoval a část nikoli, budou se příspěvky vztahovat pouze na část mzdy poskytovanou za dobu, kdy zaměstnanec práci pro uvedené překážky nevykonával.
Příklad: Pracovní doba zaměstnanců se z důvodu snížení poptávky po zboží zkrátí na polovinu, tzn. že zaměstnanci chodí např. do práce na 4 hodiny denně a zbylé 4 hodiny jsou doma na překážkách. Za odpracované 4 hodiny práce dostanou zaměstnanci běžnou mzdu ve výši 100 % a za 4 hodiny strávené doma na překážkách dostanou náhradu mzdy. Příspěvek podle režimu A ve výši 80 % by se pak měl vztahovat pouze na náhradu mzdy vyplacenou za dobu trvání překážet v práci, tj. za ty 4 hodiny, během kterých jsou zaměstnanci doma na překážkách.
Rozhodne-li se zaměstnavatel pro dobrovolné či preventivní uzavření nebo omezení provozu, případně o dobrovolné karanténě, státní příspěvky nelze čerpat.

3. KDY A JAK LZE O STÁTNÍ PŘÍSPĚVEK POŽÁDAT
Státní příspěvek je možné žádat za období ode dne 12. března 2020 do 30. dubna 2020, přičemž poprvé bude příjem žádostí zahájen 6. dubna 2020.
Zaměstnavatel bude podávat žádost o kompenzaci vyplacených náhrad mezd vždy po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Náhrada mzdy musí být zaměstnavatelem nejdříve vyplacena a teprve poté bude zaměstnavatel oprávněn požádat o kompenzaci. V případě zavřených provozoven to například znamená, že zaměstnavatel musí vyplatit 100 % náhrady mzdy, aby mohl požádat o příspěvek ve výši 80 % z této náhrady mzdy včetně odvodů.
Příspěvky budou vypláceny Úřadem práce ČR. Žádosti se budou podávat elektronicky prostřednictvím webové aplikace. Výše poskytování kompenzací bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, a tudíž u každého zaměstnance bude nutné přesně identifikovat konkrétní překážku v práci. Kontrolovat splnění podmínek jednotlivých režimů mají Úřady práce ČR.

4. BUDOU EXISTOVAT NĚJAKÁ OMEZENÍ PRO POSKYTNUTÍ STÁTNÍHO PŘÍSPĚVKU?
Ano, poskytování příspěvků nebude neomezené.
Je jednak stanovena maximální výše státního příspěvku na náhradu mzdy pro jednoho zaměstnance (v případě režimu A je to 39.000 Kč, v případě režimu B 29.000 Kč). Tyto limity jsou odvozeny od průměrné superhrubé mzdy včetně povinných odvodů (48 400 Kč).
MPSV dále uvádí, že příspěvek bude poskytnut pouze při splnění následujících podmínek:
• Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce;
• Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď;
• Týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění;
• Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody.
Rovněž lze počítat s tím, že čerpání státního příspěvku bude limitováno nejen dobou, po kterou bude příspěvek možno vyplácet, ale též i výší financí, které budou vyčleněny pro tuto část programu na ochranu zaměstnanosti Antivirus. Z tohoto důvodu bude důležité podat žádost o státní příspěvek v co nejkratší možné době.
Podrobné informace k čerpání podpory a podávání žádostí budou zveřejněny MPSV v průběhu tohoto týdne. Do jejich zveřejnění stále nelze s jistotou určit, koho se příspěvek bude týkat a koho nikoli.

V případě, že bychom Vám v této souvislosti mohli být jakkoli nápomocni, jsme připraveni Vám poradit.

CERHA HEMPEL Kališ & Partners

Kontaktní osoba:
Mgr. Nikol Španvirtová
Senior Associate
nikol.spanvirtova@cerhahempel.cz